top of page

EXPOSANTEN

ONDERDELEN/ TOEBEHOREN

AUTO’S/ MOTOREN e.a.

 

• Afmetingen standaard stand : 4m x 2,5m diepte ( = 10m2)

 

• Prijs stand : 30 euro (+21% BTW voor professionelen).

In deze prijs zijn 2 exposantenkaarten en 1 parkingkaart inbegrepen.

 

• Grotere standen zijn mogelijk, per extra 2m lengte : 15 euro (+21% BTW voor professionelen) een dubbele diepte van 5m, bvb 4m lengte x 5m diepte

 

Onderdelenstanden voor motoren : Hal 1

• Onderdelenstanden voor auto’s : Hal 2

 

 

 

EXPOSANTEN

CLASSIC CARS

• Afmetingen standaard stand : 4m x 5m diepte ( = 20m2)

 

• Prijs stand : 60 euro (+21% BTW voor professionelen).

In deze prijs zijn 2 exposantenkaarten en 1 parkingkaart inbegrepen.

 

• Grotere standen zijn mogelijk,

   per extra 2m lengte : 30 euro (+21% BTW voor professionelen)

 

• Locatie : HAL 2

 

 

 

 

EXPOSANTEN

MOTOREN

 

• Afmetingen standaard stand : 4m x 2,5m diepte ( = 10m2)

 

• Prijs stand : 30 euro (+21% BTW voor professionelen).

In deze prijs zijn 2 exposantenkaarten en 1 parkingkaart inbegrepen.

 

 

• Grotere standen zijn mogelijk, per extra 2m lengte : 15 euro (+21% BTW voor professionelen) een dubbele diepte van 5m, bvb 4m lengte x 5m diepte

 

 

• LOCATIE : HAL 1

Tafels : (± 2m x 0,7m) à 5 euro

 

• Extra exposantenkaarten à 10 euro

 

• Electriciteitsaansluiting 2000 Watt à 50 euro

 

• Electriciteitsaansluiting exposantenparking  à 25 euro

 

 

Het gebruik van camping gasflessen of cartouches is verboden in de Oktoberhallen.

 

Reservatiemodaliteiten :

De reservatiebevestiging is betaalbaar uiterlijk 10 dagen na verzending; het bedrag is te storten op Iban-nummer BE13 2930 3350 2239 van Bema bvba.  Gelieve melding te maken van uw klantennummer. Bij afboekingen na 01 september 2023 kan het inschrijvingsgeld niet meer worden teruggevorderd. Bij niet betaling vervalt de reservatie automatisch en zonder verdere verwittiging na 10 dagen.

 

• Op- en afbouw :

Alle materialen dienen aangevoerd te worden op vrijdag 15 september 2023 tussen 11u en 22u of zaterdag 16 september 11 juni tussen 07u en 08u30. De tentoongestelde goederen moeten er blijven tot zondag 17u. De afvoer gebeurt op zondagavond na beurs vanaf 17u. De exposanten dienen de standplek volledig ontruimd te hebben.

 

 

Veiligheidsconsignes :

Tijdens de openingsuren blijven poorten en deuren langswaar de goederen aan- en afgevoerd worden gesloten. Uitzonderingen kunnen, wegens buitengewone omstandigheden,  uitsluitend toegestaan worden door de organisatoren. De betrokken exposanten blijven in elk geval verantwoordelijk voor hun goederen en het transport ervan. Elke eventuele schade en letsels aan derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de betrokken exposanten en kunnen in geen geval verhaald worden op de organisatoren.

Bezoekers worden om veiligheidsredenen niet toegelaten tijdens de opbouw, noch op zaterdag noch op zondagochtend.

 

 

• Bijzondere schikkingen :

Indien de organisatoren oordelen dat het houden van deze activiteit onmogelijk zou worden, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen de deelnemers exposanten of bezoekers op geen enkele vergoeding, terugbetaling van de gestorte sommen, schadeloosstelling op verlies van winst, aanspraak maken.

 

• Legale aspecten :

De exposanten moeten zich houden aan de wettelijke voorschriften aangaande douane, accijnzen, enz. Buitenlandse exposanten dienen zich in regel te stellen met de Belgische btw-wetgeving.

 

• Veiligheid van de stands:

Door het feit, de plaats voor de stands ter beschikking te stellen, zullen de inrichters voldaan hebben aan al hun verplichtingen tegenover de exposanten. De inrichters zijn ontslagen van het risico voor eventuele schade of diefstal. Als organisatoren zijn zij verzekerd en bewaking is voorzien buiten de openingsuren.Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn tentoongesteld materiaal zowel tijdens als na de bezoekuren. Het is verboden de transportvoertuigen te starten of te verplaatsen tijdens de openingsuren.

 

 

Adres:

Schrovestraat 22

9280 Wieze (Lebbeke) België

 

 

INFO MOTOREN : motoretrowieze@telenet.be ;

 Yves Demanet gsm : 0475 580 887

 

INFO CLASSIC CARS : info@hofmansixties.be ;

Hofman Sixties gsm : 0478 361 534

EXPOSANTS

PIECES/ACCESSOIRES

VEHICULES/ MOTOS e.a.

• Dimensions d’un stand normal: 4m x 2,5m profondeur ( = 10m2)

 

• Prix de stand : 30 euros (+21% TVA pour professionels)

2 cartes ‘exposant’ en une carte ‘parking’ sont incluses dans ce prix.

 

• Stands plus grands sont disponibles, par 2 mètres supplementaires : 15 euros (+21% TVA pour professionels)

une double profondeur de 5 mètres, par exemple 4m de façade x 5m de profondeur

 

• Stands ‘Pièces/accessoires pour Motos’ : Hal 1

• Stands ‘Pièces/accessoires pour Voitures’ : Hal 2

 

 

EXPOSANTS

VEHICULES

 

• Dimensions d’un stand normal : 4m x 5m de profondeur  ( = 20m2)

• Prix de stand : 60 euros (+21% TVA pour professionels) 2 cartes ‘exposant’ en une carte ‘parking’ sont incluses dans ce prix.

 

• Stands plus grands sont disponibles, par 2 mètres supplementaires : 30 euros (+21% TVA pour professionels)

Endroit : HAL 2

 

 

 

 

EXPOSANTS

MOTOS

 

• Dimensions d’un stand normal: 4m x 2,5m profondeur ( = 10m2)

 

• Prix de stand : 30 euros (+21% TVA pour professionels)

2 cartes ‘exposant’ en une carte ‘parking’ sont incluses dans ce prix.

 

• Stands plus grands sont disponibles, par 2 mètres supplementaires : 15 euros (+21% TVA pour professionels) une double profondeur de 5 mètres, par exemple 4m de façade x 5m de profondeur

 

ENDROIT : HAL 1

• Tables : (± 2m x 0,7m) à 5 euro

 

• Cartes ‘Exposant’ supplémentaires à 10 euros

 

• Branchement éléctricité 2000 Watt à 50 euros

 

• Branchement éléctricité  parking Exposant à 25 euros

 

 

L’utilisation de bouteilles ou cartouches de gaz est interdite dans les Oktoberhallen

 

Conditions de Réservation :

La confirmation de réservation est payable au plus tard 10 jours après expédition. Le montant est à verser au compte IBAN BE13 2930 3350 2239 de la sprl Bema. Veuillez mentionner votre n° de client.  Annulations après 01 septembre 2023 ne donnent en aucun cas droit au remboursement du paiement. En cas de non-paiement la réservation sera annulé après dix jours sant préavis.

 

• Montage et Evacuation des marchandises:

Toutes les marchandises doivent être amené le vendredi 15 septembre 2023 entre 11h et 22h ou le samedi 16 septembre 2023 entre 07h et 08h30. Les marchandises exposées devront rester en place jusqu’au dimanche soir 17h. L’enlèvement se fera dimanche 17 septembre de 17h jusqu’à 23h.

Les exposants doivent dégager complètement leur stand avant leur depart.

 

Consignes de sécurité :

Pendant les heures d’ouverture les portes d’accès des exposants restent fermées. A cause de circonstances exceptionelles, des exceptions peuvent être accordées uniquement par les organisateurs. Les exposants concernés restent et tout cas responsables eux-mêmes pour leurs marchandises, leur matériel de stand et son transport et ils acceptent à ce sujet l’abandon de recours envers les organisateurs.

Attention : les visiteurs ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité pendant le montage des stands, ni le samedi, ni le dimanche avant l’ouverture publique.

 

 

• Dispositions particulières :

Si les organisateurs jugent qu’il serait impossible d’organiser cette activité que ce soit totalement ou partiellement, les participants – exposants ou visiteurs – ne pourront prétendre à aucun remboursement des sommes versées, aucun dédommagement pour perte de bénéfices.

 

 

• Aspects legaux :

Les exposants doivent respecter les prescriptions légales des droits de douane, des accises etc.  Tout exposant non belge doit se mettre en règle avec la législation belge sur la TVA.

 

 

• Sécurité des stands :

Par le fait de mettre à la disposition des exposants des emplacements pour les stands, les organisateurs auront rempli leur obligations envers ceux-ci. Les organisateurs sont déchargés des risques de dégâts ou de vols éventuels. En tant qu’organisateurs, ils sont assurés et une serveillance est prévue en dehors des heurs d’ouverture. Chaque participant est responsable du matériel qu’il expose tant pendant qu’après les heures d’ouverture. Il est défendu de démarrer ou déplacer les véhicules de transport pendant les heures d’ouverture.

 

 

Adresse:

​Schrovestraat 22

9280 Wieze (Lebbeke) Belgique

 

 

INFOS MOTOS : motoretrowieze@telenet.be ;

Yves Demanet mobile : 0475 580 887

 

INFO VOITURES : info@hofmansixties.be ;

Hofman Sixties mobile : 0478 361 534

_______________________________

bottom of page